Kajian Kitab

Memaparkan resume maupun kajian kitab-kitab klasik dan modern.

Inspirasi Jihad Kaum Jihadis

Buku ini merupakan kumpulan hasil telaah atas kitab-kitab yang diseleksi oleh para peneliti Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) sebagai referensi yang mengandung gagasan soal jihad.

More Inspirasi Jihad Kaum Jihadis

Kitab al-Futuhat al-Makiyyah Karya Ibnu ‘Arabi

Sederetan nama dan gelar penghormatan disematkan pada Ibnu ‘Arabi yang diberikan dari umat Islam dan para ulama pada zamannya.

More Kitab al-Futuhat al-Makiyyah Karya Ibnu ‘Arabi

Kitab al-Misykat al-Anwar karya Abu Hamid al-Ghazali: Cahaya Kebenaran

Dengan kitab karyanya ini, al-Ghazali layak masuk dalam daftar nama-nama filsuf besar Islam klasik.

More Kitab al-Misykat al-Anwar karya Abu Hamid al-Ghazali: Cahaya Kebenaran

Kitab Al­-Basmalah min Jihah Funûn al­‘Ilm

Kitab ini menjelaskan tentang Basmalah dari sudut pandang disiplin ilmu dalam tradisi keilmuan Islam klasik

More Kitab Al­-Basmalah min Jihah Funûn al­‘Ilm

Kitab Tafsîr al­-Fâtihah

Kitab ini menjelaskan tafsir, hikmah, manfaat dan bilangan ayat­ayat di dalam surat al-­Fatihah.

More Kitab Tafsîr al­-Fâtihah

Kitab Tafsîr Bismillâh-i al-Rahmân al-Rahîm

Kitab ini membicarakan tafsir Basmalah.

More Kitab Tafsîr Bismillâh-i al-Rahmân al-Rahîm

Kitab Wa ‘Allam-a Ãdam-a al-Asmâ`

Kitab ini mengupas tuntas seputar makna yang terkandung dalam ayat “Wa ‘Allam-a Ãdam-a al-Asmâ` Kullahâ”.

More Kitab Wa ‘Allam-a Ãdam-a al-Asmâ`

Kitab Al-Qawâ’id Al-‘Asyrah Karya Imam al-Ghazali

Sepuluh kiat mendekati dan meraih cinta Tuhan.

More Kitab Al-Qawâ’id Al-‘Asyrah Karya Imam al-Ghazali

Kitab Fadhâ`il al-Qur`ân

Kitab ini ringkasan dari kitab al-Tidzkâr fî Fadhâ`il al-Adzkâr min al-Qur`ân al-Karîm karya Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi.

More Kitab Fadhâ`il al-Qur`ân